length model år base cabins persons toilets price
13.99
Lagoon 46 2022 Kos 4+2 8+4 4+1 5200 € 
13.45
Fountaine Pajot Elba 45 2021 Kos 4 8+2 4 5300 € 
13.99
Lagoon 46 2020 Kos 4+2 8+2 4+1 5200 € 
13.99
Lagoon 46 2020 Kos 4 8 4 4700 € 
13.96
Lagoon 450 F 2020 Kos 4+2 8+2 4+1 4850 € 
12.94
Lagoon 42 2020 Kos 4+2 8+2 4 3600 €  *
12.8
Lagoon 42 2020 Kos 4+2 8+2 4+1 4200 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Kos 4+2 8+2 4 4094 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Kos 4+2 8+4 4+1 4502 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Kos 4+2 8+4 4+1 4502 € 
14.75
Lagoon 50 2019 Kos 6+2 12+2 4+1 6650 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Kos 4+1 8+2 4 5170 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Kos 4+2 8+4 4+1 5100 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Kos 4+2 8+2 4 4300 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Kos 4+1 8+1 4+1 4590 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Kos 4+2 8+2 4 3990 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Kos 4+2 8+4 4+1 4000 € 
12.35
Bali 4.1 2019 Kos 4+2 8+2 4 3410 € 
12.35
Bali 4.1 2019 Kos 4+2 8+2 4 3410 € 
12.1
Bali 4.1 2019 Kos 4 8+2 4 3900 € 
12.1
Bali 4.1 2018 Kos 4 8+2 4 3900 € 
12.8
Lagoon 42 2017 Kos 4+2 8+2 4 4100 € 
11.55
Lagoon 380 2016 Kos 4+2 8+2 2 2100 € 
13.96
Lagoon 450 F 2015 Kos 4+2 8+2 4+1 4550 € 
11.55
Lagoon 380 2015 Kos 4+2 8+2 2 2330 €  *
11.55
Lagoon 380 2015 Kos 4 8+2 2 2567 € 
13.96
Lagoon 450 F 2014 Kos 4+2 8+4 4+1 4845 € 
11.74
Lagoon 39 2014 Kos 4+2 8+2 4 2900 € 
11.55
Lagoon 380 2014 Kos 4+2 8+4 2 2972 € 
11.55
Lagoon 380 S2 2014 Kos 4+2 8+2 2 2650 €