length model år base cabins persons toilets price
13.99
Lagoon 46 2022 Kos 4+2 8+4 4+1 9900 € 
13.45
Fountaine Pajot Elba 45 2021 Kos 4 8+2 4 10100 € 
13.99
Lagoon 46 2020 Kos 4+2 8+2 4+1 9900 € 
13.99
Lagoon 46 2020 Kos 4 8 4 9500 € 
13.96
Lagoon 450 F 2020 Kos 4+2 8+2 4+1 9200 € 
12.94
Lagoon 42 2020 Kos 4+2 8+2 4 6500 €  *
12.8
Lagoon 42 2020 Kos 4+2 8+2 4+1 8000 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Kos 4+2 8+2 4 7762 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Kos 4+2 8+4 4+1 8031 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Kos 4+2 8+4 4+1 8031 € 
14.75
Lagoon 50 2019 Kos 6+2 12+2 4+1 12350 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Kos 4+1 8+2 4 9405 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Kos 4+2 8+4 4+1 9108 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Kos 4+2 8+2 4 8200 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Kos 4+1 8+1 4+1 8339 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Kos 4+2 8+2 4 8190 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Kos 4+2 8+4 4+1 8200 € 
12.35
Bali 4.1 2019 Kos 4+2 8+2 4 6470 € 
12.35
Bali 4.1 2019 Kos 4+2 8+2 4 6470 € 
12.1
Bali 4.1 2019 Kos 4 8+2 4 7300 € 
12.1
Bali 4.1 2018 Kos 4 8+2 4 7300 € 
12.8
Lagoon 42 2017 Kos 4+2 8+2 4 7850 € 
11.55
Lagoon 380 2016 Kos 4+2 8+2 2 4500 € 
13.96
Lagoon 450 F 2015 Kos 4+2 8+2 4+1 8400 € 
11.55
Lagoon 380 2015 Kos 4+2 8+2 2 4460 €  *
11.55
Lagoon 380 2015 Kos 4 8+2 2 4589 € 
13.96
Lagoon 450 F 2014 Kos 4+2 8+4 4+1 8653 € 
11.74
Lagoon 39 2014 Kos 4+2 8+2 4 5400 € 
11.55
Lagoon 380 2014 Kos 4+2 8+4 2 4570 € 
11.55
Lagoon 380 S2 2014 Kos 4+2 8+2 2 4950 €